GPT-4 là gì? Đạt được thành tựu nào?

GPT-4 là gì? Đạt được thành tựu nào?

Nếu như Chat GPT được gắn liền với sự xuất hiện của GPT-3.5, thì phiên bản kế tiếp chắc chắn sẽ là GPT-4. Dựa trên tìm hiểu của Game3K, thì phiên bản này giúp cho các Chatbot trở nên thông minh hơn, đồng thời mang đến tính chính xác hoàn hảo hơn nữa. GPT-4 là […]

Continue Reading